PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

„Docházkový a přístupový systém SYSDO“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Služba „Docházkový a přístupový systém SYSDO (dále jen "Služba") umožňuje uživateli monitorovat příchod a odchod osob do a z uživatelem určeného prostoru a generovat na základě získaných dat výkaz docházky těchto osob.
 • HW jednotka, jejímž prostřednictvím osoby evidují své příchody a odchody je ve vlastnictví uživatele. Data o příchodu či odchodu osob jsou z HW jednotky umístěné v místě určeném uživatelem přenášena pomocí sítě internet na server (úložiště dat) provozovaný společností Eurosat CS, spol. s r.o. (dále jen „poskytovatel Služby“), kde jsou ukládána do databáze. Veškerá data, která ztotožňují osobu vstupující do uživatelem určeného prostoru jsou umístěna v HW jednotce, u poskytovatele služby se specifikace těchto osob prezentuje pouze pod takovým označením, které si navolí uživatel.
 • Účastník Služby přistupuje k údajům o příchodu a odchodu osob přes webové rozhraní pomocí veřejné internetové sítě (dále jen Rozhraní). Svoji identitu při přístupu na Rozhraní prokazuje pomocí uživatelského jména a hesla, které mu poskytovatel sdělí při registraci.
 • Poskytovatel Služby zajistí, že data na serveru (úložišti dat) budou pro účastníky Služby archivována po dobu 24 měsíců od jejich pořízení, poté můžou být data odstraněna.
II. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE SLUŽEB
 • Poskytovatel Služby se zavazuje poskytnout účastníkovi Službu sestávající z aktivace účtu na serveru (úložišti dat), zprovoznění datových přenosů mezi HW jednotkou a serverem (úložištěm dat), jakož i poskytnutí autorizačních údajů nutných pro práci s rozhraním.
 • Poskytovatel Služby bude vyvíjet přiměřené úsilí k zachování trvalé dostupnosti Služby, mimo plánovaných odstávek.
 • Poskytovatel se zavazuje neposkytnout údaje o příchodech a odchodech osob bez písemného souhlasu uživatele Služby třetím osobám, s výjimkou těch případů, kde tuto součinnost ukládá zákon.
 • Pokud účastník zruší Službu nebo poskytování této Služby bude pozastaveno z důvodů nevyrovnaných závazků na straně účastníka, poskytovatel Služby není povinen zpřístupnit účastníkovi starší data z předchozího využívání Služby.
 • Poskytovatel Služby není odpovědný za výpadky Služby, které vzniknou v důsledku výpadku internetového spojení nebo poškození jednotky ze strany uživatele Služby.
 • Poskytovatel Služby není zodpovědný za případné škody zapříčiněné poskytnutím autorizační údajů uživatelem třetím osobám.
 • Poskytovatel Služby se zavazuje zpřístupnit rozhraní Služby uživateli po zaplacení předplatného. Rozsah zpřístupněných služeb rozhraní je specifikován při zakoupení předplatného. Doba zpřístupnění je dána délkou zakoupeného předplatného.
 • Po vypršení předplatného je uživateli umožněn přístup na rozhraní Služby ještě po dobu 30 dnů, zobrazovány jsou však pouze údaje do data vypršení předplatného
 • Po zakoupení předplatného na další období je přístup ke službě obnoven v rozsahu nově zakoupeného předplatného. Má se za to, že nově zakoupené předplatné začíná běžet následujícím dnem bezprostředně po vypršení předplatného předchozího, a to i v případě, že nové předplatné bylo zakoupeno až po tomto datu.
 • Nedojde-li k prodloužení/zakoupení předplatného nejpozději 30 dnů od vypršení předplatného má se za to, že uživatel již nemá o poskytovanou službu zájem a tato může být ukončena.
III. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKA
 • Účastník Služby se zavazuje, že nepoužije žádné zařízení nebo software, které by vedlo k narušení funkčnosti Služby. Účastník se dále zavazuje, že neprovede žádný úkon a ani nebude používat Službu tak, aby se nadměrně zatížila infrastruktura poskytovatele Služby a/nebo infrastruktura Služby.
 • Účastník Služby bere na vědomí, že je mu Služba dle těchto podmínek poskytována jako konečnému spotřebiteli, a že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele Služby tuto Službu poskytovat za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám.
 • Přístupové heslo uživatele Služby si tento změní neprodleně po prvním přihlášení k rozhraní služby.
 • Aktivací Služby souhlasí účastník Služby s podmínkami, za nichž je služba poskytována.
 • Účastník Služby je povinen zajistit si souhlas osob, jejichž prezence je Službou SYSDO evidována, pokud by toto bylo jeho zákonnou povinností.
III. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKA
 • Rozsah aktuální nabídky a cena Služby může být podle potřeby měněna nebo rušena. Případné cenové změny a úpravy se netýkají již zakoupeného předplatného
 • V případě změny je poskytovatel Služby povinen o této změně zákazníka vhodným způsobem informovat. Informace o změnách jsou zveřejňovány na adrese www.sysdo.cz či www.eurosat.cz.